Print logo

Modra kartica PLUS 2020/2021

Članska izkaznica Smučarske zveze Slovenije z Nezgodnim zavarovanjem, Zavarovanjem civilne odgovornosti in ugodnostmi/popusti pri SZS in njenih partnerjih (mala Modra kartica PLUS), ter možnostjo zavarovanja na potovanjih v tujini (paketi VELIKE Modre kartice PLUS)

ČASOVNA VELJAVNOSTT: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila Modre kartice oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob 00:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 uri 1. 7. 2020 in velja do 30. 06. 2021 do 24:00 ure (dan plačila +3 dni).
Primer: plačilo se izvede v petek (10. 7. 2020) ob 17:00 uri. Začetek veljavnosti Modre kartice PLUS (članstva in zavarovalnega jamstva) nastopi v torek (14. 7. 2020) ob 00:00 uri.

MALA MODRA KARTICA PLUS

Članstvo v Smučarski zvezi Slovenije, članske ugodnosti in popusti, nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti, linearne nezgodne invalidnosti nad 5% in zavarovanje civilne odgovornosti za primer poškodovanja oseb in stvari.

Cena: 35,00 EUR

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Zavarovalna vsota za nezgodno smrt 5.000 EUR
Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost 15.000 EUR


Zavarovalni pogoji:
splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb S-NEZ-17 in Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode T-NEZ-17, ki natančneje določajo obseg zavarovalnega kritja.

Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja: ves svet.

Opis zavarovalnega kritja: zavarovanje nudi kritje 24 ur na dan. Člani Smučarske zveze Slovenije so nezgodno zavarovani tudi na treningih in tekmovanjih. Ne upoštevajo se določila 4. in 5. odstavka 9. člena pogojev S-NEZ-17.

Nezgodna smrt: izplača se dogovorjena zavarovalna vsota, če zavarovanec zaradi nezgode umre.

Linearna nezgodna invalidnost nad 5%: zavarovalnica izplača zavarovalnino za invalidnosti, ki presega stopnjo 5% po tabeli invalidnosti T-NEZ-17.

ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Odgovornost za poškodovanje oseb* 85.000 EUR
Odgovornost za poškodovanje stvari*
20.000 EUR

* Lastna udeležba v primeru škod je 10% oz. najmanj 100,00 EUR. Nudena je pravna pomoč zavarovancu.

Zavarovalni pogoji: splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti zasebnika Generali Zavarovalnice S-OZ-07, ki natančneje določajo obseg zavarovalnega kritja (v okviru posameznih nevarnostnih virov veljajo določbe 5. člena).

Krajevna veljavnost: ves svet.

Opis zavarovalnega kritja: zavarovanje splošne odgovornosti zasebnika kot športnika amaterja:
zavarovalnica skladno s Splošnimi pogoji za zavarovane odgovornosti zasebnika S-OZ-07 jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče) in ima za posledico:
1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
2) uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).
Zavarovana je odgovornost zasebnika kot športnika amaterja po vsem svetu v času veljavne Modre kartice.

Zavarovana dejavnost: odgovornost zasebnika iz vsakdanjega življena. Upošteva se klavzula K-OD-005; Klavzula o delitvi zavarovalne vsote.

Pravna pomoč pomeni varstvo zavarovanca s strani zavarovalnice v smislu pomoči v primeru vložitve civilno-pravnega zahtevka zoper zavarovanca. Zavarovalnica zavarovancu nudi pravne nasvete, prouči utemeljenost in višino postavljenega zahtevka, v zavarovančevem imenu zavrne neutemeljen zahtevek, poskuša zadevo rešiti izvensodno ipd.. Pravna pomoč ne vključuje pomoči v primeru sproženih kazenskih postopkov in postopkov v prekrškovnih zadevah zoper zavarovanca in posledično ne kritja kazni izrečenih v teh postopkih.

Posebni dogovori:
kritje na območju ZDA ali Kanade je podano izključno za zasebne obiske/potovanja zavarovancev.

Posebne izključitve kritja: kritje poleg izključitev v pogojih ni podano tudi za:
1. posest nepremičnin na območju ZDA ali Kanade; 2.kazni (fines or penalties); 3. primere, ko bi zavarovalno kritje kršilo katere-koli mednarodne sankcije in/ali izvozne/uvozne kontrole.
Skupni letni agregat po zavarovancu: 2x; v odstopanju od pogojev in klavzul zavarovalnica izplača za vse zavarovalne primere po posameznem zavarovancu, nastale v zavarovalnem letu, in skupaj odškodnin največ do višine dva-kratnika (2x) zavarovalne vsote.

Cena: 25,00 EUR

VELIKA MODRA KARTICA PLUS

VELIKA MODRA KARTICA vsebuje, poleg vsebine male Modre kartice, tudi Nezgodno zavarovanje za primer bolnišničnih dni od 4. dneva dalje, Zavarovanje vlomne tatvine smuči in različne pakete Turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco, kateri je opredeljen z vrsto paketa velike Modre kartice:

NEZGODNO ZAVAROVANJE
(enako pri vseh paketih velike Modre kartice PLUS)

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Bolnišnični dan v tujini od 4. dneva dalje
15 EUR


Bolnišnični dan v tujini od 4. dne dalje: nadomestilo za bolnišnični dan se izplača le za stacionarna bolnišnična zdravljenja v tujini, ki trajajo več kot 3 dni in sicer od 4. dne hospitalizacije dalje (stacionarna bolnišnična zdravljenja v Sloveniji in državah, kjer ima zavarovanec prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, so izključena iz zavarovalnega kritja).

ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE SMUČI
(enako pri vseh paketih velike Modre kartice PLUS)

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Najem smučarske opreme
200 EUR


Predmet zavarovanja: stroški najema nadomestne smučarske opreme v primeru vlomne tatvine le-te v lasti imetnika Modre kartice (smuči ali smučarske deske, vključno s pripadajočimi vezmi in smučarske palice).

Zavarovana nevarnost: vlomna tatvina v dobro zaprt in zaklenjen prostor znotraj masivno grajene zgradbe. O vlomni tatvini govorimo le v primeru, če so vidni znaki vloma in storilec vstopi v omenjene zavarovane prostore na naslednji način:
- vstopi tako, da vdre ali razbije vrata, okna, stene, tla ali strop;
- da vdre v zavarovan prostor s pomočjo orodja.

Časovna veljavnost kritja: od 18ih do 6ih, v času veljavne Modre kartice.

Krajevna veljavnost: v smučarskih središčih po vsem svetu.

Dajatev zavarovalnice ob zavarovalnem primeru: zavarovalnica povrne stroške za najem smuči ali smučarski deske enake kvalitete v času trajanja največ 14 dni in v skupnem znesku največ 200 EUR. Maksimalna dajatev zavarovalnice v tekočem zavarovalnem letu znaša 200 EUR.

TURISTIČNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO
(različno glede na izbrani paket velike Modre kartice PLUS)

VELIKA MODRA KARTICA PAKET 55 PLUS

Cena: 80,00 EUR
Poleg zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje paket 55 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 15.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 3.500 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 55: ves svet. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

VELIKA MODRA KARTICA PAKET 65 PLUS

Cena: 95,00 EUR
Poleg zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje paket 65 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 50.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 7.500 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 65: ves svet brez ZDA in Kanade. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

VELIKA MODRA KARTICA PAKET 105 PLUS

Cena: 135,00 EUR

Poleg zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje paket 105 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 50.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 7.500 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 105: ves svet. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

VELIKA MODRA KARTICA PAKET 220 PLUS

Cena: 230,00 EUR

Poleg zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje paket 220 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 200.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 15.000 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 220: ves svet. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

Skupni zavarovalni pogoji Turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco za vse pakete velike Modre kartice:


Zavarovalni pogoji turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco GENERALI: Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini S-ZAS-17. Zavarovani so tudi športniki na treningih in tekmovanjih. Ne upošteva  se določilo (3) 5. člena in določila (1.k, 1.i, 1.m, 1.n, 1.o, 1.p) 10. člena pogojev S-ZAS-17.

Opis zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco::
zdravstvene storitve v tujini:
zavarovalnica povrne dokazane stroške do višine zavarovalne vsote za:
a) ambulantno zdravniško zdravljenje;
b) nujne zobozdravstvene storitve;
c) zdravniško predpisana zdravila;
d) medicinsko nujen transport zdravil in serumov iz najbližjega depoja.
Zavarovalnica jamči tudi za stroške naslednjih storitev:
a) bolnišnično zdravljenje. Bolnišnica v državi potovanja mora biti splošno priznana kot bolnišnica in imeti stalno zdravniško vodstvo. Upošteva se bolnišnica, ki se nahaja v državi potovanja oz. je najbližje dosegljiva;
b) transport v najbližje dosegljivo bolnišnico ter medicinsko nujna premestitev, ki jo organizira zavarovalnica;
c) vrnitev zavarovanca v Slovenijo ali v sosednjo državo (prevozni stroški), če se je potovanje pričelo tam, transport organizira zavarovalnica, in sicer takoj, ko je to medicinsko smiselno in potrebno, z medicinsko adekvatnim transportnim sredstvom, (vključno z ambulantnim letalom);
d) transport potovalne prtljage, ki sta jo pripeljala zavarovanec in spremljajoča oseba;
e) prevoz umrlega v domovino na kraj zavarovančevega pogreba, z izključitvijo stroškov pogreba.

Prevozni stroški so stroški transporta zavarovanca iz tujine v domovino. Stroški prevoza zavarovanca iz kraja nesreče v bolnišnico v tujini oziroma prevoz iz ene v drugo bolnišnico v tujini spadajo v stroške potrebne zdravniške oskrbe in tako niso predmet navedene zavarovalne vsote za prevozne stroške.

Nazaj na vrste kartic