Print logo

Velika Modra kartica 2020/2021

s članskimi ugodnostmi in popusti, nezgodnim zavarovanjem za primer nezgodne smrti, linearne nezgodne invalidnosti nad 5% in bolnišničnih dni v tujini od četrtega dneva dalje, zavarovanjem civilne odgovornosti za primer poškodovanja oseb in stvari, zavarovanjem vlomne tatvine smuči in turističnim zavarovanjem na potovanjih v tujini z asistenco.

Časovna veljavnost zavarovalnega kritja: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila članarine oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob  74:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 uri 1. 7. 2017 in velja do 30. 06. 2018 do 24:00 ure (dan plačila +3 dni).
Primer: plačilo se izvede v petek (7. 7. 2017) ob 17:00 uri. Začetek veljavnosti članstva in zavarovalnega jamstva nastopi v torek (11. 7. 2017) ob 00:00 uri.

Vrste zavarovanj (pdf, 796 KB)

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Zavarovalna vsota za nezgodno smrt 5.000 EUR
Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost 15.000 EUR
Bolnišnični dan v tujini od 4. dneva dalje
15 EUR


Zavarovalni pogoji:
splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb S-NEZ-09 in Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode T-NEZ-04, ki natančneje določajo obseg zavarovalnega kritja.

Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja: ves svet.

Opis zavarovalnega kritja: zavarovanje nudi kritje 24 ur na dan. Člani Smučarske zveze Slovenije so nezgodno zavarovani tudi na treningih in tekmovanjih.
Ne upoštevajo se določila  prve alineje 1. odstavka 9. člena pogojev S-NEZ-09.

Nezgodna smrt: izplača se dogovorjena zavarovalna vsota, če zavarovanec zaradi nezgode umre.

Linearna nezgodna invalidnost nad 5%: zavarovalnica izplača zavarovalnino za invalidnosti, ki presega stopnjo 5% po tabeli invalidnosti T-NEZ-04.

Bolnišnični dan v tujini od 4. dne dalje: nadomestilo za bolnišnični dan se izplača le za stacionarna bolnišnična zdravljenja v tujini, ki trajajo več kot 3 dni in sicer od 4. dne hospitalizacije dalje (stacionarna bolnišnična zdravljenja v Sloveniji in državah, kjer ima zavarovanec prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, so izključena iz zavarovalnega kritja).

 

ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Odgovornost za poškodovanje oseb* 85.000 EUR
Odgovornost za poškodovanje stvari*
20.000 EUR

* Lastna udeležba v primeru škod je 10% oz. najmanj 100,00 EUR. Nudena je pravna pomoč zavarovancu.

Zavarovalni pogoji: splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti zasebnika Generali Zavarovalnice S-OZ-07, ki natančneje določajo obseg zavarovalnega kritja (v okviru posameznih nevarnostnih virov veljajo določbe 5. člena).

Krajevna veljavnost: ves svet.

Opis zavarovalnega kritja: zavarovanje splošne odgovornosti zasebnika kot športnika amaterja:
zavarovalnica skladno s Splošnimi pogoji za zavarovane odgovornosti zasebnika S-OZ-07 jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče) in ima za posledico:
1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
2) uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).
Zavarovana je odgovornost zasebnika kot športnika amaterja po vsem svetu v času veljavne Modre kartice.
Zavarovana dejavnost: odgovornost zasebnika iz vsakdanjega življena. Upošteva se klavzula "K-OD-005"; Klavzula o delitvi zavarovalne vsote.

Pravna pomoč pomeni varstvo zavarovanca s strani zavarovalnice v smislu pomoči v primeru vložitve civilno-pravnega zahtevka zoper zavarovanca. Zavarovalnica zavarovancu nudi pravne nasvete, prouči utemeljenost in višino postavljenega zahtevka, v zavarovančevem imenu zavrne neutemeljen zahtevek, poskuša zadevo rešiti izvensodno ipd.. Pravna pomoč ne vključuje pomoči v primeru sproženih kazenskih postopkov in postopkov v prekrškovnih zadevah zoper zavarovanca in posledično ne kritja kazni izrečenih v teh postopkih.

Posebni dogovori:
kritje na območju ZDA ali Kanade je podano izključno za zasebne obiske/potovanja zavarovancev.

Posebne izključitve kritja: kritje poleg izključitev v pogojih ni podano tudi za:
1. posest nepremičnin na območju ZDA ali Kanade; 2.kazni (fines or penalties); 3. primere, ko bi zavarovalno kritje kršilo katere-koli mednarodne sankcije in/ali izvozne/uvozne kontrole.
Skupni letni agregat po zavarovancu: 2x; v odstopanju od pogojev in klavzul zavarovalnica izplača za vse zavarovalne primere po posameznem zavarovancu, nastale v zavarovalnem letu, in skupaj odškodnin največ do višine dva-kratnika (2x) zavarovalne vsote.

 

ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE SMUČI

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Najem smučarske opreme
200 EUR


Predmet zavarovanja: stroški najema nadomestne smučarske opreme v primeru vlomne tatvine le-te v lasti imetnika Modre kartice (smuči ali smučarske deske, vključno s pripadajočimi vezmi in smučarske palice).

Zavarovana nevarnost: vlomna tatvina v dobro zaprt in zaklenjen prostor znotraj masivno grajene zgradbe. O vlomni tatvini govorimo le v primeru, če so vidni znaki vloma in storilec vstopi v omenjene zavarovane prostore na naslednji način:
- vstopi tako, da vdre ali razbije vrata, okna, stene, tla ali strop;
- da vdre v zavarovan prostor s pomočjo orodja.

Časovna veljavnost kritja: od 18ih do 6ih, v času veljavne Modre kartice.

Krajevna veljavnost: v smučarskih središčih po vsem svetu.

Dajatev zavarovalnice ob zavarovalnem primeru: zavarovalnica povrne stroške za najem smuči ali smučarski deske enake kvalitete v času trajanja največ 14 dni in v skupnem znesku največ 200 EUR. Maksimalna dajatev zavarovalnice v tekočem zavarovalnem letu znaša 200 EUR.

 

TURISTIČNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO

Velika Modra kartica - Paket 55

Cena: 55,00 EUR
Poleg zgoraj opisanih nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti in zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje tudi paket 55 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 15.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 3.500 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 55: ves svet. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

Velika Modra kartica - Paket 65

Cena: 65,00 EUR
Poleg zgoraj opisanih nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti in zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje tudi paket 65 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 50.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 7.500 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 65: ves svet brez ZDA in Kanade. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

Velika Modra kartica - Paket 105

Cena: 105,00 EUR

Poleg zgoraj opisanih nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti in zavarovanja vlomne tatvine smuči vključuje tudi paket 105 turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

   
Skupna zavarovalna vsota 50.000 EUR
od tega za prevozne stroške največ 7.500 EUR


Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco paket 105: ves svet. Iz območja veljavnosti zavarovalnega kritja je izključena Slovenija in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

 

Zavarovalni pogoji turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco: zavarovalni pogoji za turistično zavarovanje Generali Turist P-TURIST-08, ki veljajo v delu I. Splošne določbe in II. Zdravstveno zavarovanje na potovanju v tujini in natančneje določajo obseg zavarovalnega kritja. Zavarovani so tudi športniki na treningih in tekmovanjih. Ne upoštevajo  se določila (1.k, 1.i, 1.m, 1.n, 1.o, 1.p) 7. člena pogojev P-TURIST-08.

Opis zavarovalnega kritja turističnega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco::
zdravstvene storitve v tujini:
zavarovalnica povrne dokazane stroške do višine zavarovalne vsote za:
a) ambulantno zdravniško zdravljenje;
b) nujne zobozdravstvene storitve;
c) zdravniško predpisana zdravila;
d) medicinsko nujen transport zdravil in serumov iz najbližjega depoja.
Zavarovalnica jamči tudi za stroške naslednjih storitev:
a) bolnišnično zdravljenje. Bolnišnica v državi potovanja mora biti splošno priznana kot bolnišnica in imeti stalno zdravniško vodstvo. Upošteva se bolnišnica, ki se nahaja v državi potovanja oz. je najbližje dosegljiva;
b) transport v najbližje dosegljivo bolnišnico ter medicinsko nujna premestitev, ki jo organizira zavarovalnica;
c) vrnitev zavarovanca v Slovenijo ali v sosednjo državo (prevozni stroški), če se je potovanje pričelo tam, transport organizira zavarovalnica, in sicer takoj, ko je to medicinsko smiselno in potrebno, z medicinsko adekvatnim transportnim sredstvom, (vključno z ambulantnim letalom);
d) transport potovalne prtljage, ki sta jo pripeljala zavarovanec in spremljajoča oseba;
e) prevoz umrlega v domovino na kraj zavarovančevega pogreba, z izključitvijo stroškov pogreba.

Prevozni stroški so stroški transporta zavarovanca iz tujine v domovino. Stroški prevoza zavarovanca iz kraja nesreče v bolnišnico v tujini oziroma prevoz iz ene v drugo bolnišnico v tujini spadajo v stroške potrebne zdravniške oskrbe in tako niso predmet navedene zavarovalne vsote za prevozne stroške.

 

Nazaj na vrste kartic