Print logo

Zavarovalnica Triglav - Nasveti ob nezgodi

Svetujemo, da si navodila za ravnanje v primeru različnih zavarovalnih primerov natisnete in jih nosite s seboj v času potovanja v tujini. Zadnji nasvet naj toliko bolj upoštevajo osebe, ki se v okviru treningov in tekmovanj v tujini večkrat nahajajo v tujini. Predlagamo, da en izvod navodil hranijo v vozilu s katerim se prevažajo na treninge in tekmovanja.

NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU RAZLIČNIH ZAVAROVALNIH PRIMEROV, PDF, 128 KB

Navodila zavarovancu za ravnanje v primeru nezgode ali bolezni v tujini

Velja za imetnike: velike Modre kartice •paket 55•, velike Modre kartice •paket 65• in velike Modre kartice •paket 105•.«, ki imajo vključeno tudi zdravstveno zavarovanje za potovanja v tujino. Ne velja za imetnike male Modre kartice!

Pokličite poslovnega partnerja Zavarovalnice Triglav - ALMEDA, München, Nemčija na tel. št.: (+49) 89 41 86 44 31 begin_of_the_skype_highlighting              (+49) 89 41 86 44 31      end_of_the_skype_highlighting.

Odzval se bo operater asistenčne hiše ALMEDA, kateremu mu boste povedali priimek in ime, številko police, opis nezgode oziroma bolezni, kraj dosegljivosti, naslov ter telefonsko številko lečečega zdravnika. Operater bo osnovne podatke prenesel zdravniku asistenčne hiše in ta bo poklical lečečega zdravnika ali pa vam dal napotke za nadaljnje ravnanje.

Če bo zdravnik iz asistenčne hiše ocenil, da je zdravstveno stanje tako, da zahteva kvalitetnejše zdravljenje, kot ga lahko nudi ustanova, v kateri ste, bo svetoval drugo zdravstveno ustanovo. Asistenčna hiša vam v primeru nezgode ali bolezni lahko priskrbi finančno garancijo v okviru zavarovalne vsote ali organizira prevoz v domovino.

Če predvideni stroški zdravljenja presegajo 500 EUR, je potrebno v vsakem primeru stopiti v stik z ALMEDO.

Zavarovalnica Triglav, d.d. zagotavlja tudi slovensko govorečega operaterja preko telefonske številke: (+386) 2 222 28 64 begin_of_the_skype_highlighting              (+386) 2 222 28 64      end_of_the_skype_highlighting (klic iz tujine) ali 080 28 64 begin_of_the_skype_highlighting              080 28 64      end_of_the_skype_highlighting (klic iz Slovenije).

V primeru klica v slovenski klicni center bo operater zbral vaše podatke in jih posredoval asistenčni hiši Almeda, ki bo začela z izvajanjem asistenčnih dejavnosti.

Če asistenčne pomoči ne boste uporabili oziroma potrebovali in boste zdravstvene storitve plačali sami, vam svetujemo, da opozorite zdravnike, zobozdravnike in ostale izvajalce storitev, da opremijo račune z imenom in priimkom zavarovane osebe, opisom bolezni in zdravljenja, cenami posameznih storitev, naslovom, žigom in podpisom zdravnika, zdravstvene ustanove, lekarne ter vam izročijo izvide oz. zdravstveno dokumentacijo. S temi dokumenti (izvirniki računov, polica in zdravstvena dokumentacija) bo uveljavljanje povračila stroškov v domovini hitro in enostavno.

Postopek prijave zavarovalnega primera iz zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco:

Če asistenčne pomoči niste uporabili in ste zdravstvene storitve plačali sami, zahtevo za povračilo stroškov vložite na obrazcu PV-ZDR (obrazec je na voljo na spletni strani www.triglav.si) in priložite naslednjo dokumentacijo:

  • izvirnike računov,
  • zavarovalno polico oz. kopijo Modre kartice,
  • zdravstveno dokumentacijo.

Zavarovalnica sme zahtevati tudi druga dokazila, ki so potrebna za ugotovitev pravice do izplačila. Izpolnjen obrazec skupaj s pripadajočimi dokumenti izročite pristojni območni enoti, pošljite ga po pošti ali oddajte zavarovalnemu zastopniku.

 POMEMBNO!
za imetnike VELIKE MODRE KARTICE

Ni dovolj, da v zdravstveni ustanovi osebju, ki vas bo oskrbelo pokažete veliko Modro kartico. Asistenca vam bo omogočena le, če pokličete poslovnega partnerja Zavarovalnice Triglav, ALMEDA, Munchen na tel. št.: (+49) 89 41 86 44 31 begin_of_the_skype_highlighting              (+49) 89 41 86 44 31      end_of_the_skype_highlighting ali slovensko govorečega operaterja na tel. št.: (+386) 2 222 28 64 begin_of_the_skype_highlighting              (+386) 2 222 28 64      end_of_the_skype_highlighting (klic iz tujine) ali 080 28 64 begin_of_the_skype_highlighting              080 28 64      end_of_the_skype_highlighting (klic iz Slovenije).

Mala Modra kartica ne zagotavlja dodatnega zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco!

Navodila zavarovancu za ravnanje v primeru nezgode

Velja za vse imetnike Modre kartice. Nezgodno zavarovanje je vključeno v paketu osnovnega zavarovanja v vseh vrstah Modre kartice: mala Modra kartica, velika Modra kartica •paket 55•, velika Modra kartica •paket 65• in velika Modra kartica •paket 105•.

V primeru, če se zavarovancu pripeti nezgoda, naj takoj odide k zdravniku oziroma ga pokliče, da opravi pregled in nudi pomoč. Zavarovanec se mora ravnati po zdravnikovih navodilih glede poteka zdravljenja ter ukreniti vse potrebno za zdravljenje. Zavarovalnici Triglav mora prijaviti nezgodo takoj, ko mu zdravstveno stanje to omogoča. Prijavo zavarovalnega primera mora oddati v pisni obliki na obrazcu Prijava nezgode. V primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode mora upravičenec zavarovanja nezgodno smrt takoj pisno prijaviti zavarovalnici in priskrbeti potrebno dokumentacijo.

Prijava zavarovalnega primera iz nezgodnega zavarovanja:

Zavarovanec, ki je utrpel nezgodo in želi uveljavljati izplačilo zavarovalnine iz naslova sklenjenega nezgodnega zavarovanja, mora poleg izpolnjenega obrazca PV-NE (obrazec je na voljo na spletni strani www.triglav.si) predložiti vso zdravniško in ostalo dokumentacijo v zvezi z nezgodo po seznamu:

  • fotokopijo vseh specialističnih izvidov zdravljenja, pridobljenih v času zdravljenja,
  • kartonček fizikalne terapije, če je bilo odrejeno razgibavanje pod strokovnim vodstvom,
  • odpustnico iz zdravilišča,
  • fotokopijo Prijave poškodbe pri delu, ki jo izpolni delodajalec in zdravnik v primeru poškodbe pri delu,
  • fotokopijo vozniškega dovoljenja (obe strani) v primeru prometne nesreče,
  • če niste v času zdravljenja posledic nezgode pridobili nobenega od zgoraj naštetih dokumentov, morate predložiti fotokopijo ali popis evidence bolezni iz zdravstvene kartoteke v delu, ki se nanaša na obravnavani nezgodni dogodek,
  • izvirnik police, na katero je vezano dodatno nezgodno zavarovanje (življenjsko ali naložbeno življenjsko zavarovanje) ali fotokopijo nezgodne zavarovalne police oz. kopijo Modre kartice.

V primeru nezgodne smrti je potrebno priložiti izpisek iz matične knjige umrlih.

Če v zavarovalni polici ni določen upravičenec za primer smrti, je potrebno predložiti pravnomočni sklep o dedovanju, na podlagi katerega se določi oseba, ki je upravičena do izplačila.

Zavarovalnica sme zahtevati tudi druga dokazila, ki so potrebna za ugotovitev pravice do izplačila. Izpolnjen obrazec se skupaj s pripadajočimi dokumenti izroči pristojni območni enoti, pošlje po pošti ali odda zavarovalnemu zastopniku. Naslov Območne enote Ljubljana:

Zavarovalnica Triglav, Območna enota Ljubljana
Verovškova 60b, 1107 Ljubljana
Tel.št.: 01 580 60 00 begin_of_the_skype_highlighting              01 580 60 00      end_of_the_skype_highlighting
Št. Faksa: 01 580 68 10 begin_of_the_skype_highlighting              01 580 68 10      end_of_the_skype_highlighting

Navodila zavarovancu za ravnanje pri povzročitvi škode tretji osebi – civilna odgovornost

Velja za vse imetnike Modre kartice. Zavarovanje civilne odgovornosti je vključeno v paketu osnovnega zavarovanja v vseh vrstah Modre kartice: mala Modra kartica, velika Modra kartica •paket 55•, velika Modra kartica •paket 65• in velika Modra kartica •paket 105•.

V primeru povzročitve škode pokličite policijo. Če gre za lažje telesne poškodbe in manjšo materialno škodo v primeru ne odziva policije sami sestavite zapisnik, kateri naj vsebuje vse pomembne podatke, zaradi katerih je prišlo do škodnega dejstva. Navedite imena, naslove in telefonske številke oškodovancev ter morebitnih prič. Navedeni naj bodo podpisniki zapisnika. Kar se da natančno opredelite poškodbe na osebah ter škodo na stvareh. V primeru težjih telesnih poškodb bo oškodovanec pri prijavi škode potreboval policijski zapisnik.