Print logo

Wiener Städtische - Opis produkta

Mala Modra kartica

Imetniki Male Modre kartice so osnovno zavarovani za zavarovalni primer:

Nezgodno zavarovanje Zavarovalna vsota
zavarovalna vsota v primeru smrti 4.200 EUR
zavarovalna vsota v primeru trajne invalidnosti 12.500 EUR

Pogoji zavarovanja: SN1 Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje Wiener Staedtische zavarovalnice (PDF PDF 129 kb)

Veljavnost zavarovalnega kritja za nezgodno zavarovanje: vożnja od bivališča do smučarskega kraja po direktni poti, smučanje in bivanje v smučarskem središču, vrnitev iz smučarskega kraja do bivališča po direktni poti. Smučarski kraji v Evropi.

Ne upošteva se določilo 3. točke 17. člena splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje SN1 o izključitvi kritja pri aktivni udeleżbi na tekmovanjih - tekmovalci so nezgodno zavarovani tudi na tekmovanjih.

Zavarovanje civilne odgovornosti Zavarovalna vsota
zavarovalna vsota za osebne škode 84.000 EUR
zavarovalna vsota za materialne škode 21.000 EUR
lastna udeleżba v primeru materialnih škod 10 % najmanj 100 EUR

Letni agregat kritja: dvojna zavarovalna vsota

Pogoji zavarovanja: SL 995 Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti Wiener Staedtische zavarovalnice (PDF PDF 235 kb)

Veljavnost zavarovalnega kritja za zavarovanje civilne odgovornosti: vożnja od bivališča do smučarskega kraja po direktni poti, smučanje in bivanje v smučarskem središču, vrnitev iz smučarskega kraja do bivališča po direktni poti. Smučarski kraji v Evropi.

Trajanje zavarovanja = veljavnost Modre kartice: od 00:00 ure na koledarski dan, ki sledi dnevu plačila članarine do 30. 9. 2007.

Velika Modra kartica

Imetniki Velike Modre kartice so:

  • osnovno zavarovani (enako kot imetniki male Modre kartice - glej kritje zgoraj) ter
  • dodatno zavarovani

z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem na potovanjih v tujini z asistenco, ki krije:

  • vse zdravniško potrebne stroške zdravljenja do višine zavarovalne vsote,
  • stroški prevoza ponesrečenega ali obolelega zavarovanca do limita kritja,
  • stroški prevoza umrlega zavarovanca v njegovo prejšnje prebivališče do limita kritja.

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco je na voljo v dveh paketih, ki se razlikujejo po geografskem območju kritja in skupni zavarovalni vsoti.

Zavarovalni paket Geografsko območje Skupna zavarovalna vsota
velika Modra kartica - paket Evropa Evropa največ 20.000 EUR, od tega za prevozne stroške največ 5.000 EUR
velika Modra kartica - paket Svet ves svet največ 50.000 EUR, od tega za prevozne stroške največ 7.500 EUR

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco pokriva potovanja v vse kraje in vse primere v določenem geografskem območju - in ne samo potovanja v smučarska središča.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco velja na potovanjih v tujini, pri čemer posamezno potovanje lahko traja največ 60 dni. Za začetek in konec bivanja v tujini velja prestop drżavne meje Republike Slovenije.

Pogoji zavarovanja:
SOS1 - Splošni zavarovalni pogoji za zdravstvena zavarovanja za potovanje v tujino s storitvijo nujnega prevoza v domovino (PDF PDF 87 kb)

Ne upoštevajo se izključitve 5. člena - aktivna udeleżba na tekmovanjih - tekmovalci so zavarovani tudi na tekmovanjih. Ne upošteva se 2. stavek 2. odstavka in 3. stavek 3. odstavka 4. člena pogojev SOS1 o poplačilu dela stroškov, ki presegajo plačilo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (velja za veliko Modro kartico).

Trajanje zavarovanja = veljavnost Modre kartice: od 00:00 ure na koledarski dan, ki sledi dnevu plačila članarine do 30. 9. 2007.

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco ne krije:

  • Stroškov za koriščenje zdravilnih metod, ki so vezane na določen kraj (kot so kure v zdraviliščih, klimatske ali višinske kure), zobozdravstvene storitve namenjene ohranjanju ali protetične zobozdravstvene storitve ter zdravilne pripomočke (npr. očala, stezniki, proteze...).
  • Nezgode pri naklepnih dejanjih, ki so po slovenskem pravu kazniva.
  • Bolezni ali nezgode, kot posledica zlorabe alkohola in/ali mamil.

Stroškov zdravljenja vključno s stroški prevoza, če je zdravljenje edini ali eden od razlogov za potovanje. Zavarovalne vsote so navedene v evrih. Zavarovalnina se po 1.1. 2007 izplača v evrih.

Pogoji zavarovanja:
SN1: Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje Wiener Stadtische zavarovalnice; ne upošteva se določilo 3. točke 17. člena Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje SN1 o izključitvi kritja pri aktivni udeleżbi na tekmovanjih.

SL 995: Splošni pogoji zavarovanja odgovornosti Wiener Stadtische zavarovalnice.

SOS1: Splošni zavarovalni pogoji za zdravstvena zavarovanja za potovanje v tujino s storitvijo nujnega prevoza v domovino Wiener Stadtische zavarovalnice (ne upoštevajo se izključitve v 5. členu - aktivna udeleżba natekmovanjih). Ne upošteva se 2. stavek 2. odstavka in 3. stavek 3. odstavka 4. člena pogojev SOS1 o poplačilu dela stroškov, ki presegajo plačilo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. (Velja za veliko Modro kartico).