Print logo

Mala Modra kartica 2017/2018

s članskimi ugodnostmi in popusti in osnovnim zavarovanjem (nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti in linearne nezgodne invalidnosti nad 5%, ter zavarovanje civilne odgovornosti za primer poškodovanja oseb in stvari).

Cena: 25,00 EUR

Časovna veljavnost zavarovalnega kritja: od 00:00 ure po preteku 3 dni od dneva plačila članarine oziroma od dneva, ko so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo Modre kartice (vzame se konec dneva ob 24:00 uri), vendar ne prej kot ob 00:00 uri 1. 7. 2017 in velja do 30. 06. 2018 do 24:00 ure (dan plačila +3 dni).
Primer: plačilo se izvede v petek (7. 7. 2017) ob 17:00 uri. Začetek veljavnosti članstva in zavarovalnega jamstva nastopi v torek (11. 7. 2017) ob 00:00 uri.

Vrste zavarovanj (pdf, 796 KB)

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Zavarovalna vsota za nezgodno smrt 5.000 EUR
Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost 15.000 EUR


Zavarovalni pogoji:
splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb S-NEZ-09 in Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode T-NEZ-04, ki natančneje določajo obseg zavarovalnega kritja.

Krajevna veljavnost zavarovalnega kritja: ves svet.

Opis zavarovalnega kritja: zavarovanje nudi kritje 24 ur na dan. Člani Smučarske zveze Slovenije so nezgodno zavarovani tudi na treningih in tekmovanjih.
Ne upoštevajo se določila  prve alineje 1. odstavka 9. člena pogojev S-NEZ-09.

Nezgodna smrt: izplača se dogovorjena zavarovalna vsota, če zavarovanec zaradi nezgode umre.

Linearna nezgodna invalidnost nad 5%: zavarovalnica izplača zavarovalnino za invalidnosti, ki presega stopnjo 5% po tabeli invalidnosti T-NEZ-04.

 

ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI

Zavarovanje Zavarovalna vsota
Odgovornost za poškodovanje oseb* 85.000 EUR
Odgovornost za poškodovanje stvari*
20.000 EUR

* Lastna udeležba v primeru škod je 10% oz. najmanj 100,00 EUR. Nudena je pravna pomoč zavarovancu.

Zavarovalni pogoji: splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti zasebnika Generali Zavarovalnice S-OZ-07, ki natančneje določajo obseg zavarovalnega kritja (v okviru posameznih nevarnostnih virov veljajo določbe 5. člena).

Krajevna veljavnost: ves svet.

Opis zavarovalnega kritja: zavarovanje splošne odgovornosti zasebnika kot športnika amaterja:
zavarovalnica skladno s Splošnimi pogoji za zavarovane odgovornosti zasebnika S-OZ-07 jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče) in ima za posledico:
1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
2) uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).
Zavarovana je odgovornost zasebnika kot športnika amaterja po vsem svetu v času veljavne Modre kartice.
Zavarovana dejavnost: odgovornost zasebnika iz vsakdanjega življenja. Upošteva se klavzula "K-OD-005"; Klavzula o delitvi zavarovalne vsote.

Pravna pomoč pomeni varstvo zavarovanca s strani zavarovalnice v smislu pomoči v primeru vložitve civilno-pravnega zahtevka zoper zavarovanca. Zavarovalnica zavarovancu nudi pravne nasvete, prouči utemeljenost in višino postavljenega zahtevka, v zavarovančevem imenu zavrne neutemeljen zahtevek, poskuša zadevo rešiti izvensodno ipd.. Pravna pomoč ne vključuje pomoči v primeru sproženih kazenskih postopkov in postopkov v prekrškovnih zadevah zoper zavarovanca in posledično ne kritja kazni izrečenih v teh postopkih.

Posebni dogovori:
kritje na območju ZDA ali Kanade je podano izključno za zasebne obiske/potovanja zavarovancev.

Posebne izključitve kritja: kritje poleg izključitev v pogojih ni podano tudi za:
1. posest nepremičnin na območju ZDA ali Kanade; 2.kazni (fines or penalties); 3. primere, ko bi zavarovalno kritje kršilo katere-koli mednarodne sankcije in/ali izvozne/uvozne kontrole.
Skupni letni agregat po zavarovancu: 2x; v odstopanju od pogojev in klavzul zavarovalnica izplača za vse zavarovalne primere po posameznem zavarovancu, nastale v zavarovalnem letu, in skupaj odškodnin največ do višine dva-kratnika (2x) zavarovalne vsote.

 

Nazaj na vrste kartic